เงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้สมัครจะต้องเป็น ช่างไฟฟ้า หรือ ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2. เป็นผู้ไม่ต้องโทษทางคดีอาญาร้ายแรง
3. ผู้สมัคร ยินยอม ให้ทาง ดีลช่างไฟ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
4. ผู้สมัครจะต้องกรอกฟอร์มการสมัครออนไลน์ และ ส่งข้อมูล ต่างๆ ตามที่ ดีลช่างไฟ ร้องขอ อย่างครบถ้วน
5. ทางผู้สมัคร ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ลูกค้า กรณีมีการร้องขอ
6. ผู้สมัคร เป็นช่างไฟฟ้า เป็นผู้ใช้วิชาชีพในทางสุจริต และ ยึดมั่นในหลักวิชาชีพ มีใจบริการ ใส่ใจงาน ใส่ใจลูกค้า จะไม่ทุจริต คดโกง ฉ้อโกง ฉ้อฉล หรือ เรียกรับทรัพย์อันเกินกว่าที่ตกลงลูกค้า
7. ผู้สมัคร ยินยอมให้ ดีลช่างไฟ เป็นผู้จัดหาลูกค้าให้แก่ผู้สมัคร และ เรียกเก็บค่าการตลาดตามข้อตกลง
8. ผู้สมัคร จะต้องรับประกันงานซ่อม ไม่น้อยกว่า 7 วัน และ จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเข้าแก้ไขงาน เว้นเสียแต่ว่างานซ่อมนั้นมีอะไหล่เพิ่มเติม หรือ มีงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานซ่อม และ จะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน เท่านั้น
9. ผู้สมัคร จะต้องรับประกันงานติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 30 วัน และ จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเข้าแก้ไขงาน เว้นเสียแต่ว่างานแก้ไขนั้นมีอะไหล่เพิ่มเติม หรือ มีงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานติดตั้งก่อนหน้า และ จะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน เท่านั้น
10. ทาง ดีลช่างไฟ เป็นเพียงผู้จัดหางานให้กับทาง ผู้สมัคร เท่านั้น มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน ที่ ผู้สมัคร รับไปทำ ความเสียหายในงานที่เกิดขึ้น ผู้สมัคร หรือ ช่างไฟฟ้า ที่รับงานไปทำ ย่อมต้องรับผิดชอบเอง ทั้งสิ้น
11. กรณีที่งานมีปัญหา ทางผู้รับงาน ยินดีให้ ดีลช่างไฟเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย กับลูกค้า
12. กรณีผู้รับงานกระทำผิดกฎหมาย ทางผู้รับงาน ยินยอมให้ทาง ดีลช่างไฟ ดำเนินการ แจ้งความ ฟ้องร้อง ดำเนินคดี ไม่ว่า ความผิดนั้นจะเกิดขึ้นกับทาง ดีลช่างไฟก็ดี หรือ ลูกค้าก็ดี ทั้งทางแพ่ง และ อาญา

**ทางผู้สมัคร ได้อ่านข้อความข้อความ คุณสมบัติ และ เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ เป็นอันดีแล้ว จึงตกลง ส่งข้อมูล และ

ทำการสมัคร